Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden
Zeven Zegels Music.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zeven Zegels Music zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zeven Zegels Music worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zeven Zegels Music ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 1. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Zeven Zegels Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Zeven Zegels Music is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zeven Zegels Music dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zeven Zegels Music.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zeven Zegels Music gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zeven Zegels Music.

 

 1. Levering

4.1 De door Zeven Zegels Music opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zeven Zegels Music verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 De eigendom van intellectuele en industriële rechten (auteursrechten etc.) zullen uitsluitend eigendom blijven van Zeven Zegels Music.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele (auteursrechten etc.) en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zeven Zegels Music geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Zeven Zegels Music garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 1. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zeven Zegels Music daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zeven Zegels Music de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

 1. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zeven Zegels Music, dan wel tussen Zeven Zegels Music en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zeven Zegels Music, is Zeven Zegels Music niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zeven Zegels Music.

 

 1. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zeven Zegels Music in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zeven Zegels Music gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zeven Zegels Music kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Diversen

10.1  Indien u aan Zeven Zegels Music schriftelijk opgave doet van een adres, is Zeven Zegels Music gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Zeven Zegels Music schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Zeven Zegels Music gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zeven Zegels Music deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zeven Zegels Music in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zeven Zegels Music vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Zeven Zegels Music is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en informatie waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 1. Specifiek: Beats 

12.1 Algemene voorwaarden onderhevig aan de voorwaarden van de shop van Beatstars.com.